Ενημερωτική επιστολή

epistoli

 Αγαπητοί γονείς ? κηδεμόνες

Στα πλαίσια της συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, σας ενημερώνουμε ότι:

1.  Όσοι γονείς δεν έγραψαν τα παιδιά τους, να προσέλθουν για την εγγραφή τους.

2.  Είναι απαραίτητο οι γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι τέλος Οκτωβρίουτο ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή, θεωρημένο από γιατρό.

3.  Τα όρια απουσιών είναι συνολικά για όλο το σχολικό έτος:

    @    64 αδικαιολόγητες απουσίες

   @   50 δικαιολογημένες με δικαιολογητικό γονέα ή ιατρού το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο σχολείο μέσα σε 10ημέρες.

4.  Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στο σχολείο από τον ίδιο το γονέα ή τον κηδεμόνα.

Ο γονέας θα μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 10 ημέρες και όχι πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες.

Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ, τις 2 πρώτες ώρες) Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση από νοσοκομείο.

5.  Με τη λήξη του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

α) Επαρκή:

1)   Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64

2)    Το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες.

3)   Το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά δεν υπερβαίνει τις 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του κοσμιοτάτη και ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.

β) Ελλιπή:

1)    Το σύνολο των απουσιών είναι μεταξύ 114-164 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.

2)  Το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από 164 αλλά όχι πάνω από 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64  είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του κοσμιοτάτη και ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.

γ) Ανεπαρκή:

Όταν σημειώσει πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

6.   Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μόλις συμπληρώσει 30 απουσίες στέλνουμε επιστολή ενημέρωσης στους γονείς (Υπηρεσιακό σημείωμα) + τηλέφωνο.

7.  Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Στα δύο πρώτα οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα διαγώνισμα χωρίς προειδοποίηση.

8.   Ο τελικός ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα, είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του γραπτού βαθμού του Ιουνίου.

9.  Οι γονείς θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της προόδου των παιδιών τους οποιαδήποτε ώρα από τους καθηγητές, τις ώρες που βρίσκονται στο σχολείο, καθώς και τις συγκεκριμένες ώρες που αναγράφονται στο σημείωμα που σας αποστείλαμε.

10. Η ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι στις 08:15΄. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν το χτύπημα του κουδουνιού.

11.   α) Απαγορεύεται η έξοδος από το σχολείο, για κάθε λόγο χωρίς άδεια.

β) Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας.

γ ) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου από τους μαθητές.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Η συνεργασία σχολείου, Διευθυντή και καθηγητών, με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη δημιουργική παρουσία των παιδιών σ? αυτό.