Ενημερωτική επιστολή

epistoli

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Στα πλαίσια της συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, σας ενημερώνουμε ότι:  

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων των μαθητών-τριών για την λειτουργία του σχολείου

Α

Διδακτικό έτος-τετράμηνα

1. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους (Σχολικό έτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους)

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

4. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως την λήξη των μαθημάτων

5. Τα μαθήματα λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Β

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή  Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική -Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι 32 ώρες (45λεπτες) ανά εβδομάδα (2 επτάωρα και 3 εξάωρα).

Ωράριο διδασκαλίας: 8:15-14:00

Γ

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έχει γίνει ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α' διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β' διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Στα μαθήματα της Γ' ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο.

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά.

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δ

Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά.

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες (για μαθήματα Β ομάδας) , ατομικές ή ομαδικές.

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

στ) Η προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής.

Ε

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων - Κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου

Το σχολείο ορίζει πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων καθηγητής για μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα και για μία τουλάχιστον διδακτική ώρα να δέχεται για ενημέρωση τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα  ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες. Μέχρι 10 Οκτωβρίου σε απογευματινό χρόνο γίνεται ενημέρωση των κηδεμόνων περί της λειτουργίας του Σχολείου.

Επίσης αρχές Δεκεμβρίου σε απογευματινό χρόνο καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση της μέχρι τώρα πορείας των μαθητών.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

ΣΤ

Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.

Μετά την λήξη των μαθημάτων (τελευταία εβδομάδα του Μαΐου) ακολουθεί εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α'.

Ζ

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β') βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β' τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

Η

Προαγωγή – Απόλυση

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:

i) έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο μαθητής  παραπέμπεται στα μαθήματα που έχει κάτω από 10.

Στην συνέχεια προβλέπεται υποστηρικτική διδασκαλία στα μαθήματα που δεν πέρασε, 5-10 διδακτικές ώρες.

Ακολουθεί 2η εξεταστική περίοδος Ιουνίου (προφορικές και γραπτές για την Α' ομάδα, προφορικές  για την Β', Γ' ομάδα).

Αν ο μαθητής δεν κριθεί και πάλι άξιος προαγωγής, επαναλαμβάνει την τάξη.

Οι μαθητές της Γ' τάξης μπορούν να δώσουν Σεπτέμβριο.

Θ

Απουσίες μαθητή - Ενημέρωση κηδεμόνα

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα.

2. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής  του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας  με email, sms ή τηλέφωνο, πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον  συνολικό αριθμό απουσιών.

3.Απουσίες μαθητών από σχολικές πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, εορτές και επετείους, από περίπατο χωρίς μεταφορικό μέσο προσμετρούνται κανονικά με βάση το πρόγραμμα της ημέρας.

Ι

Χαρακτηρισμός φοίτησης

1. Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από (114) απουσίες.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

ΙΑ

Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/τρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

ΙΒ

Μετεγγραφές γίνονται μέχρι  την λήξη του πρώτου τετραμήνου.

ΙΓ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες  προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής  ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης  της Σχολικής Ζωής.

Η συνεργασία σχολείου, Διευθυντή και καθηγητών, με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη δημιουργική παρουσία των παιδιών σ' αυτό.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Διευθυντής

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ